Tworzenie zapytań do korpusu

Wprowadzenie

Niniejszy dokument powstał w oparciu o Ściągawkę do Narodowego Korpusu Języka Polskiego, której autorem jest Adam Przepiórkowski i którą następnie poprawiali i rozszerzali Jakub Wilk i Aleksander Buczyński. Ściągawka stanowi instrukcję użytkowania wyszukiwarki Poliqarp z Narodowym Korpusem Języka Polskiego. Jej pełna wersja znajduje się w repozytorium wyszukiwarki Poliqarp.

Niniejszy dokument został przygotowany przez Witolda Kierasia i opisuje sposób użytkowania wyszukiwarki MTAS, niepowiązanej z Poliqarpem, ale wykorzystującej podobny język zapytań znany pod nazwą Corpus Query Language (CQL). Modyfikacje wprowadzone do pierwotnej wersji instrukcji uwzględniają różnice w języku zapytań oraz w tagsecie stosowanym w Korpusomacie. Za zgodą wszystkich wyżej wymienionych autorów niniejsza wersja dokumentu zostaje udostępniona na zasadach licencji Creative Commons BY-SA.

Segmentacja

Znaczniki morfosyntaktyczne, tzw. tagi, przypisane są segmentom (tokenom, w przybliżeniu słowom). Segmenty nie są dłuższe niż słowa ortograficzne (słowa ‘od spacji do spacji’), ale w niektórych wypadkach segmenty mogą być krótsze niż takie słowa:

 • Jako odrębne segmenty traktowane są formy aglutynacyjne leksemu być, a zatem następujące słowa reprezentują po dwa segmenty: [łgał][eś], [długo][śmy], [tak][em].

 • Za odrębne segmenty uznane są partykuły by, -ż(e)-li, a zatem następujące słowa reprezentują po kilka segmentów: [przyszedł][by], [napisała][by][m], [chodź][że], [potrzebował][że][by][ś], [znasz][li].

 • Odrębnym segmentem jest poprzyimkowa nieakcentowana forma zaimka : [do][ń], [ze][ń].

 • Dzielone na segmenty są niektóre słowa zawierające łącznik, a mianowicie:

  • słowa typu [polsko][-][niemiecki],

  • podwójne nazwiska, np. [Kowalska][-][Nowakowska].

Nie są natomiast dzielone skrótowce zawierające łącznik sygnalizujący odmianę, np. PRL-u.

Dzielone na segmenty są także występujące na końcu zdania formy kończące się kropką, np. skróty typu itd., itp., liczby pisane cyframi w znaczeniu porządkowym i inicjały, np. [itp][.], [George] [W][.] itp. Dzielenie form z kropką kończących zdanie jest uzasadnione podwójną rolą kropki w takiej pozycji: jest ona częścią formy i jednocześnie sygnalizuje koniec zdania. W wypadku, gdy takie formy nie występują na końcu zdania, są one uznawane za pojedyncze segmenty.

Poniżej znajduje się przykładowe zdanie i jego segmentacja zgodna z opisanymi w tej części zasadami.

Pojechalibyśmy z Janem M. Rokitą i Janem Nowakiem-Jeziorańskim na sesję polsko-amerykańską, gdyby nas zaprosił George W. Byłaby to nasza już 2. doń podróż od czasów PRL-u, a może i 3., czy nawet 4.

[Pojechali][by][śmy] [z] [Janem] [M.] [Rokitą] [i] [Janem]
[Nowakiem][-][Jeziorańskim] [na] [sesję]
[polsko][-][amerykańską][,] [gdyby] [nas] [zaprosił] [George]
[W][.] [Była][by] [to] [nasza] [już] [2.] [do][ń] [podróż] [od]
[czasów] [PRL-u][,] [a] [może] [i] [3.][,] [czy] [nawet] [4][.]

Zestaw znaczników morfosyntaktycznych

Każdy znacznik morfosyntaktyczny jest ciągiem wartości rozdzielonych dwukropkami, np.: subst:sg:nom:m1 dla segmentu chłopiec. Pierwsza wartość, np. subst, określa klasę gramatyczną (por. p. 2.2), następne zaś, np. sg, nomm1 wartości odpowiednich dla tej klasy kategorii gramatycznych (por. p 2.1).

Kategorie gramatyczne

Tabela 1 przedstawia repertuar kategorii gramatycznych używanych w znakowaniu tekstów w Korpusomacie. Repertuar kategorii pochodzi z tagsetu analizatora morfologicznego Morfeusz, który jest podobny do tagsetu NKJP, ale zawiera też kilka modyfikacji. Najważniejszą cechą tagsetu Morfeusza w stosunku do tagsetu NKJP jest wprowadzenie obok kategorii rodzaju opcjonalnej tzw. kategorii przyrodzaju o wartościach pt, colncol przysługują one wyłącznie klasom substnum. W wypadku subst informują o łączliwości danego rzeczownika rodzaju nijakiego z liczebnikami głównymi (ncol, np. okno) lub zbiorowymi (col, np. dziecko) oraz o braku w paradygmacie rzeczownika form liczby pojedynczej (pt, np. skrzypce). W wypadku klasy num wartość kategorii przyrodzaju informuje o tym, że dana forma jest zbiorowa (col, np. dwoje) lub niezbiorowa (ncol, np. dwa). Konsekwencją wprowadzenia kategorii przyrodzaju w klasie num było usunięcie z tagsetu klasę numcol. Inne różnice to m.in.:

 • ograniczenie klasy przymiotników poprzyimkowych adjp wyłącznie do form dopełniacza (np. (z) wolna) i celownika (np. (po) polsku) dawnej odmiany niezłożonej przymiotników oraz dodanie im wartości przypadka;

 • przemianowanie klas qubburk odpowiednio na partfrag.

Klasy gramatyczne

Zasięg tradycyjnych części mowy, takich jak czasownik, rzeczownik, liczebnik czy zaimek, jest nieostry i przez to kontrowersyjny: czy tzw. odsłowniki, tj. formy typu piciepalenie, to czasowniki (posiadają kategorię aspektu, są regularnie powiązane z formami czasownikowymi typu pićpalić), czy też rzeczowniki (odmieniają się przez przypadek, posiadają słownikową kategorię rodzaju)?, czy piąty to liczebnik (na to wskazuje semantyka), czy też przymiotnik (na to wskazuje odmiana)?, czy taki to zaimek (semantyka), czy przymiotnik (odmiana)?

W Korpusomacie klasy gramatyczne rozumiane są morfosyntaktycznie, są one oparte na pojęciu fleksemu, będącym pojęciem węższym od terminu leksem.

Tabela 2 zawiera przybliżoną charakterystykę morfosyntaktyczną wszystkich klas fleksyjnych przyjmowanych w niniejszym tagsecie. Symbol \(\oplus\) oznacza, że dla danej klasy fleksyjnej dana kategoria gramatyczna jest morfologiczna (fleksemy należące to tej klasy zwykle „odmieniają się” przez tę kategorię), zaś symbol \(\odot\) oznacza, że dana kategoria jest słownikowa (wszystkie formy dowolnego fleksemu należącego do tej klasy mają tę samą wartość tej kategorii, choć mogą to być różne wartości dla różnych fleksemów, jak w wypadku rodzaju rzeczowników).

Tabela 3 zawiera informacje o formach podstawowych dla poszczególnych klas fleksyjnych, a także skróty nazw klas fleksyjnych używane w korpusie.

Język zapytań

Składnia zapytań w programie MTAS została oparta na języku zapytań o nazwie Corpus Query Language (CQL), wykorzystywanym w wielu innych tego typu programach, m.in. w programie Sketch Engine, ale też w znanym z NKJP Poliqarpie (wykorzystywanym w starej wersji Korpusomatu). Należy jednak zwrócić uwagę na drobne różnice, ponieważ mogą one wpływać na poprawność formułowanych zapytań. Niniejszy rozdział omawia składnię zapytań wyszukiwarki MTAS i ilustruje ją wieloma przykładami.

MTAS jest uniwersalną wyszukiwarką pozwalającą na przeszukiwanie korpusów zawierających wiele warstw anotacyjnych, np. warstwę morfosyntaktyczną, warstwę składniową, warstwę nazw własnych, warstwę sensu słów itp. Niniejsza instrukcja dotyczy przeszukiwania korpusów tekstów polskich w postaci indeksowanej przez Korpusomat, który tworzy aktualnie trzy warstwy znakowania: warstwę morfosyntaktyczną i składniową oraz warstwę jednostek nazewniczych. Z tego powodu instrukcja języka zapytań ogranicza się tylko do tych warstw i nie uwzględnia możliwości wyszukiwarki zastosowanej do innych korpusów. Nie należy jej zatem traktować jako ogólnej instrukcji użytkowania wyszukiwarki MTAS. Podstawowa dokumentacja wyszukiwarki znajduje się na jej stronie internetowej.

Zapytania o segmenty

Podstawową jednostką wyszukiwaną w korpusie jest segment. Segmenty w zapytaniach są ograniczone nawiasami kwadratowymi, wewnątrz których można określać konkretne cechy, które segment ma spełniać. W najprostszym przypadku jest to kształt tekstowy (napis). Do zapytań o tę postać ortograficzną segmentu służy atrybut orth, można też jednak ograniczyć się do wpisania w oknie wyszukiwarki poszukiwanego słowa (lub słów). Zatem poniższe zapytanie o dwa sąsiadujące ze sobą segmenty:

[orth="komisja"][orth="szkolna"]

można zadać również w prostszy sposób:

komisja szkolna

Domyślnie rozróżniana jest kasztowość (wielkość) liter, a zatem poniższe dwa zapytania dadzą różne wyniki:

 • przyszedł

 • Przyszedł

Dostępny jest jednak dodatkowy atrybut pomocniczy orth_lc (lc od ang. lower case) przechowujący postać ortograficzną segmentu z zamienionymi literami wielkimi na małe. Dzięki temu można wyszukiwać słowa zapisane w różny sposób bez konieczności odwoływania się do wyrażeń regularnych. Na przykład zapytanie [orth_lc="przyszedł"] zwróci wystąpienia słów postaci przyszedłPrzyszedł, jak również PRZYSZEDŁ czy PRzySZedŁ.

W zapytaniach o segmenty mogą wystąpić standardowe wyrażenia regularne wykorzystujące następujące znaki specjalne: ?, *, +, ., ,, |, ,, [, ], (, ) oraz liczby naturalne pisane cyframi arabskimi, np. 0 czy 21. Ponieważ formalny opis wyrażeń regularnych wykracza poza ramy niniejszej instrukcji, ograniczymy się tutaj do kilku przykładów, które powinny pozwolić użytkownikowi na szybkie przyswojenie składni i znaczenia takich wyrażeń.

 1. [orth="(Ala|Ela)"]
  

  znak | oznacza alternatywę dwóch wyrażeń (całość należy dodatkowo ująć w nawiasy okrągłe), a zatem zapytanie to może zostać użyte do znalezienia wszystkich wystąpień segmentów Ala lub Ela,

 2. [orth="[AE]la"]
  

  nawiasy kwadratowe oznaczają alternatywę znaków, a zatem zapytanie to może zostać użyte do znalezienia tych segmentów, których pierwszy znak to A lub E, po którym następuje ciąg znaków postaci la, tj. zapytanie to jest równoważne poprzedniemu,

 3. [orth="beza?"]
  

  znak zapytania oznacza opcjonalność znaku (tutaj ostatniego a) lub ujętego w nawiasy okrągłe wyrażenia bezpośrednio poprzedzającego znak ?, a zatem w wyniku zadania tego zapytania znalezione zostaną segmenty bezbeza,

 4. [orth="bez."]
  

  kropka oznacza dowolny znak, a zatem wynikiem tego zapytania będą segmenty beza, bezy, bezą itp., ale nie bez czy bezami,

 5. [orth="bez.?"]
  

  bez, beza, bezy, bezą itp., ale nie bezami,

 6. [orth=".z.z."]
  

  segmenty pięcioznakowe, w których 2. i 4. znak to z (np. czcząrzezi),

 7. [orth=".z.z..?"]
  

  segmenty składające się z pięciu lub sześciu znaków, w których 2. i 4. znak to z, np. czczą, rzeziszczyt,

 8. [orth="a*by"]
  

  gwiazdka oznacza dowolną liczbę wystąpień znaku lub wyrażenia bezpośrednio przed nią, a zatem zapytanie to może posłużyć do znalezienia segmentów składających się z dowolnej liczby liter a, po których następuje ciąg by, np. by (zero wystąpień a), aby, aaaaby itp.,

 9. [orth="Ala.*"]
  

  segmenty zaczynające się na Ala, np. AlaAlabama,

 10. [orth=".*al+"]
  

  plus ma działanie podobne do gwiazdki i oznacza dowolną większą od zera liczbę wystąpień znaku lub wyrażenia bezpośrednio przed nim, a zatem wynikiem tego zapytania będzie znalezienie segmentów kończących się na al, all, alll itd., ale nie na a, np. dal, robalGall,

 11. [orth="a{1,3}b.*"]
  

  konstrukcja typu n,m oznacza od n do m wystąpień znaku lub wyrażenia bezpośrednio przed nią, a zatem zapytanie to pomoże znaleźć segmenty zaczynające się od ciągu od 1 do 3 liter a, po którym następuje litera b, a następnie dowolny ciąg znaków (por. .*), np. aby, aaaby, absolutnie,

 12. [orth=".*(la){3,}.*"]
  

  konstrukcja typu n, oznacza co najmniej n wystąpień znaku lub ujętego w nawiasy okrągłe wyrażenia bezpośrednio przed nią, a zatem zapytanie to może posłużyć do znalezienia segmentów, w których ciąg la występuje przynajmniej 3 razy z rzędu, np. tralalala, sialalala, [lala]

 13. [orth="[bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]{4,}[aąeęioóuy]"]
  

  segmenty składające się z co najmniej 4 liter spółgłoskowych i dokładnie jednej litery samogłoskowej, np. źdźbła, drzwiczczą; wyrażenie [bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]{4,} oznacza co najmniej czterokrotne powtórzenie znaku pasującego do [bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż], tj. co najmniej cztery wystąpienia litery spółgłoskowej (niekoniecznie tej samej),

 14. [orth="([bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]{3}[aąeęioóuy]){2,}"]
  

  segmenty składające się z co najmniej dwukrotnego powtórzenia wzorca CCCV, gdzie C to litera spółgłoskowa, a V to litera samogłoskowa, np. wszystko, przykrzejszyszlachta; konstrukcja typu n oznacza dokładnie n wystąpień znaku lub ujętego w nawiasy okrągłe wyrażenia bezpośrednio przed nią,

 15. [orth="(pod|na|za)jecha.*"]
  

  segmenty zaczynające się od podjecha, najechazajecha, np. podjechał, zajechawszy.

Specyfikacje segmentów podane powyżej muszą pasować do całych segmentów stąd konieczność umieszczenia po obu stronach ciągu (la){3,} w zapytaniu [orth=".*(la){3,}.*"] wyrażenia .*, pasującego do dowolnego ciągu znaków.

Zapytania z innymi atrybutami

Aby znaleźć wszystkie formy leksemu korpus, można użyć następującego zapytania:

[base="korpus"]

Atrybut base jest jednym z wielu możliwych atrybutów, jakie mogą pojawić się w zapytaniu. Wartością tego atrybutu powinna być specyfikacja formy podstawowej (hasłowej), a zatem zapytanie [base="pisać"] może być użyte do znalezienia form typu pisać, piszę, pisała, piszcie, pisanie, pisano, pisane itp.

Podobnie jak w wypadku atrybutu orth wartościami atrybutu base mogą być wyrażenia regularne, np:

[base="komit[ae]t"]

znalezione zostaną wszystkie segmenty, których forma hasłowa ma postać komitet lub komitat.

Zapytania o różne atrybuty segmentów można łączyć. Na przykład, aby znaleźć wszystkie wystąpienia segmentu minę rozumianego jako forma leksemu mina (a nie na przykład leksemu minąć), można zadać następujące zapytanie:

[orth="minę" & base="mina"]

Podobne znaczenie ma następujące zapytanie o te wystąpienia segmentu minę, które nie są interpretowane jako formy leksemu minąć.

[orth="minę" & !base="minąć"]

W powyższych zapytaniach operator & spełnia rolę logicznej koniunkcji. Operatorem do niego dualnym jest operator |, spełniający rolę logicznej alternatywy. Oto kilka przykładów użycia tego operatora:

 • [base="on" | base="ja"]
  

  wszystkie formy zaimków on i ja, równoważne zapytaniu [base="on|ja"],

 • [base="on" | orth="mnie" | orth="ciebie"]
  

  wszystkie formy zaimka on, a także segmenty mnieciebie,

 • [orth="pora" & !(base="por" | base="pora")]
  

  segment pora nie będący ani formą leksemu por, ani formą leksemu pora.

Aby lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy operatorami &|, porównajmy następujące dwa zapytania:

[orth="minę" & base="mina"]
[orth="minę" | base="mina"]

W wyniku zadania pierwszego zapytania znalezione zostaną te segmenty, które są jednocześnie (koniunkcja) segmentem minę i formą leksemu mina, a więc wyłącznie te wystąpienia segmentu minę, które są interpretowane jako formy leksemu mina. W wyniku zadania drugiego zapytania znalezione natomiast zostaną te segmenty, które są albo dowolnie interpretowanym segmentem minę, albo formą leksemu mina (alternatywa), czyli wszystkie wystąpienia zarówno segmentu minę, jak i segmentów mina, miny, minami itp. interpretowanych jako formy leksemu mina.

Specyfikacje pozycji w korpusie, ujęte w nawiasy kwadratowe, mogą zawierać dowolną liczbę warunków typu atrybut="wartość" (na przykład orth="nie") połączonych operatorami !, &|, tak jak pokazują to powyższe przykłady. Możliwe jest także całkowite pominięcie jakichkolwiek warunków. Poniższe zapytanie mogłoby posłużyć do znalezienia wszystkich segmentów w korpusie.

[]

Taka „pusta” specyfikacja pozycji w korpusie, pasująca do dowolnego segmentu, może posłużyć na przykład do znalezienia dwóch form oddzielonych od siebie dowolnymi dwoma segmentami, np.:

[orth="się"][][][base="bać"]

W wyniku tego zapytania zostaną znalezione ciągi takie jak się mnie też bać czy się nie chcę bać.

Dla wielu zastosowań ciekawsza byłaby możliwość zapytania na przykład o formy oddalone od siebie o najwyżej pięć pozycji. MTAS umożliwia zadawanie takich pytań, gdyż pozwala na formułowanie wyrażeń regularnych także na poziomie pozycji korpusu. Na przykład zapytanie o formę leksemu bać występującą dwie, trzy lub cztery pozycje dalej niż forma się może wyglądać następująco:

[orth="się"][]{2,4}[base="bać"]

W wyniku tego zapytania zostaną znalezione ciągi uzyskane w wyniku poprzedniego zapytania, a także na przykład ciąg się pani niczego nie boi.

Zapewne nieco bardziej precyzyjnym zapytaniem o różne wystąpienia form tzw. czasownika zwrotnego bać się byłoby zapytanie o się w pewnej odległości przed formą leksemu bać, ale bez znaku interpunkcyjnego pomiędzy tymi formami, lub bezpośrednio za taką formą, ewentualnie oddzielone od formy bać zaimkiem osobowym:

[orth="się"][!orth="[.!?,:]"]{0,5}[base="bać"]
| [base="bać"][base="on|ja|ty|my|wy"]?[orth="się"]

Zapytania o znaczniki morfosyntaktyczne

Powyższe zapytanie można uprościć poprzez zastąpienie warunku orth!="[.!?,:]" bezpośrednim odwołaniem do „klasy gramatycznej” interp:

[orth="się"][!pos="interp"]{0,5}[base="bać"]
| [base="bać"][base="on|ja|ty|my|wy"]?[orth="się"]

Ogólniej, wartościami atrybutu pos (ang. part of speech ‘część mowy’) są skróty nazw klas gramatycznych omówionych w p. 2.2 (por. tabela 2). Na przykład zapytanie o sekwencję dwóch form rzeczownikowych rozpoczynających się na a może być sformułowane w sposób następujący:

[pos="subst" & orth="a.*"]{2}

Podobnie jak to miało miejsce w wypadku specyfikacji form obu warstw tekstowych i form hasłowych, także specyfikacje klas gramatycznych mogą zawierać wyrażenia regularne. Na przykład, zważywszy na to, że zaimki osobowe należą do klasy zaimków trzecioosobowych ppron3 i do klasy zaimków nietrzecioosobowych ppron12, poniższe zapytania mogą posłużyć do znalezienia dowolnych form dowolnych zaimków osobowych:

[pos="ppron12" | pos="ppron3"]
[pos="ppron12|ppron3"]
[pos="ppron(12|3)"]
[pos="ppron[123]+"]
[pos="ppron.+"]

A zatem zapytanie o formy bać się może zostać jeszcze bardziej uproszczone do następującego zapytania:

[orth="się"][!pos="interp"]{0,5}[base="bać"]
| [base="bać"][pos="ppron.+"]?[orth="się"]

W zapytaniach można określić nie tylko postać ortograficzną segmentu (za pomocą atrybutu orth), formę hasłową (za pomocą base) i klasę gramatyczną (za pomocą pos), ale także wartości poszczególnych kategorii gramatycznych, np. przypadka czy rodzaju. Służą do tego następujące atrybuty (por. p.2.1):

atrybut

kategoria

możliwe wartości

number

liczba

sg pl

case

przypadek

nom gen dat acc inst loc voc

gender

rodzaj

m1 m2 m3 f n

subgender

przyrodzaj

col ncol pt

person

osoba

pri sec ter

degree

stopień

pos comp sup

aspect

aspekt

imperf perf

negation

zanegowanie

aff neg

accentability

akcentowość

akc nakc

post-prepositionality

poprzyimkowość

npraep praep

agglutination

aglutynacyjność

agl nagl

vocalicity

wokaliczność

nwok wok

fullstoppedness

kropkowalność

pun npun

A zatem możliwe jest zadanie na przykład następujących zapytań:

 1. [number="sg"]
  

  znalezione zostaną wszystkie formy w liczbie pojedynczej,

 2. [pos="subst" & number="sg"]
  

  znalezione zostaną formy rzeczownikowe w liczbie pojedynczej,

 3. [pos="subst" & !gender="f"]
  

  formy rzeczownikowe rodzaju męskiego lub nijakiego,

 4. [number="sg" & case="nom|acc" & gender="m[123]"]
  

  pojedyncze mianownikowe lub biernikowe formy męskie.

O klasy gramatyczne i kategorie gramatyczne można także pytać łącznie, używając do tego atrybutu tag. Na przykład, aby znaleźć wszystkie rzeczowniki żeńskie w mianowniku o pojedynczej wartości liczby, można zadać następujące zapytanie:

[tag="subst:sg:nom:f"]

Wartości atrybutu tag mają postać kl:kat1:kat2:…:katn, gdzie kl to nazwa klasy gramatycznej, a kati to wartości kategorii przysługujących tej klasie w kolejności, w jakiej zostały podane w tabeli 2.

Jak w wypadku innych atrybutów, specyfikacja atrybutu tag może być zadana wyrażeniem regularnym, np.:

[tag=".*:sg:(nom|acc):m[123].*"]

Ponieważ nazwy wartości poszczególnych kategorii są rozłączne, można również stosować zbiorczą kategorię feat (ang. feature ‘cecha’) w zastępstwie każdej innej. Ujednoznacznienie dokona się przez odpowiednią wartość. Dlatego następujące dwa zapytania zwrócą te same wyniki:

 • [pos="subst" & case="acc" & number="pl" & gender="f"]

 • [pos="subst" & feat="acc" & feat="pl" & feat="f"]

Interpretacje spoza słownika

Interpretacje fleksyjne w znakowaniu morfosyntaktycznym Korpusomatu pochodzą z analizatora Morfeusz 2 i tagera Concraft 2 — analizator zwraca wszystkie możliwe interpretacje dla danego słowa, a tager wybiera najbardziej prawdopodobną ze względu na swój model statystyczny. Interpretacje Morfeusza pochodzą ze Słownika gramatycznego języka polskiego (SGJP). Jeśli danego słowa nie da się w żaden sposób zinterpretować jako formy wyrazowej leksemu zanotowanego w SGJP, to Morfeusz nie zwraca żadnej interpretacji. Wówczas tager „zgaduje” znacznik morfosyntaktyczny, czyli wybiera taki, który zgodnie z jego modelem jest najbardziej prawdopodobny. Skuteczność zgadywania jest w oczywisty sposób dużo niższa niż skuteczność wybierania spośród gotowych interpretacji z Morfeusza, dlatego użytkownik może uznać za przydatną możliwość sterowania tym parametrem w swoich wyszukaniach, np. w wypadku słownictwa najnowszego, nienotowanego w słownikach. Segmenty, którym Morfeusz nie przypisał żadnej interpretacji, mają dodatkowy parametr postaci [ign="true"]. Poniższe przykładowe zapytanie odnajdzie w korpusie wszystkie słowa, które zaczynają się od „tofu” i nie są znane Morfeuszowi:

[orth="tofu.*" & ign="true"]

Analogicznie można usunąć z wyszukiwania interpretacje zgadywane, np.:

[pos="subst" & !ign="true"]

Graficzny konstruktor zapytań

Do tworzenia podstawowych zapytań o sekwencje segmentów można użyć prostego graficznego konstruktora. W oknie konstruktora można definiować warunki określające cechy kolejnych segmentów zapytania, np. część mowy, postać segmentu w obu warstwach tekstowych, formę hasłową, a także wartości wszystkich kategorii gramatycznych opisanych w tabeli 1. Poszczególne warunki w obrębie segmentu mogą być łączone operatorami oraz (koniunkcja) i lub (alternatywa). Po zdefiniowaniu wszystkich segmentów zapytania należy wcisnąć przycisk Zapisz, następnie określić dodatkowe parametry wyszukania, np. ograniczenia za pomocą metadanych, i rozpocząć wyszukiwanie. Zbudowane za pomocą konstruktora zapytania pojawi się w pasku wyszukiwania, dzięki czemu można dodatkowo zweryfikować jego poprawność.

Ograniczenie zapytania do zdania lub akapitu

Jednostkami organizacji tekstu w korpusach indeksowanych przez Korpusomat są zdania i akapity. Podział ten można wykorzystać w zapytaniach, na przykład ograniczając dopasowanie do jednego zdania.

Aby ograniczyć zasięg zapytania, należy dopisać do zapytania słowo kluczowe within, a po nim <s/> lub <p/>, w zależności od tego, czy zasięg ma być ograniczony do zdania (ang. sentence) czy do akapitu (ang. paragraph). Ilustruje to następujący przykład zapytania o zdania, w których forma się występuje za formą leksemu być, w odległości co najmniej jednego i nie więcej niż dziesięciu segmentów:

[base="bać"][!orth="się"]{1,10}[orth="się"] within <s/>

Dodatkowo można również na elementy <s/><p/> nałożyć pewne warunki dotyczące tego, czy zawierają segmenty innego typu. Przykładowo, za pomocą następującego zapytania można znaleźć wszystkie wystąpienia czasownika być w  czasie przyszłym złożonym ograniczone do zdań zawierających formę bezokolicznika:

[pos="bedzie"] within (<s/> containing [pos="inf"])

Intencją takiego zapytania jest odnalezienie (w przybliżeniu) wszystkich wystąpień konstrukcji czasu przyszłego złożonego, w których pojawia się bezokolicznik. Wśród wyników będą oczywiście również takie zdania, w których czas przyszły został utworzony z formy pseudoimiesłowu, a bezokolicznik pełni w zdaniu inną funkcję gramatyczną. Można też sformułować zapytanie odwrotnie i zapytać o zdania, w których forma pseudoimiesłowu w ogóle nie występuje:

[pos="bedzie"] within (<s/> !containing [pos="praet"])

Pełną listę słów kluczowych, które mogą się pojawić w zapytaniach wyszukiwarki MTAS, można znaleźć w jej dokumentacji, nie wszystkie jednak będą miały sensowne zastosowanie w Korpusomacie.

Oprócz znaczników odnoszących się do elementów struktury tekstu (np. <s/>) istnieją również znaczniki odnoszące się do ich początku i końca. W wypadku <s/> będą to odpowiednio: <s></s>. Ich dopasowaniem nie jest żaden segment, ale mogą być użyte w połączeniu z warunkami definiującymi inne segmenty, np. zapytanie:

<s> [pos="num"]

odnajdzie wszystkie wystąpienia liczebnika stojącego na początku zdania. Analogicznie zapytanie:

[pos="num"][pos="interp"]</s>

odnajdzie wszystkie wystąpienia ciągu składającego się z liczebnika i znaku interpunkcyjnego stojących na końcu zdania.

Warstwa składniowa

W Korpusomacie jest również wbudowany parser zależnościowy Combo. Wprowadzony przez użytkownika tekst jest automatycznie dzielony na wypowiedzenia, które z kolei są poddawane pełnej analizie składniowej w aparacie zależnościowym według zasad przyjętych w Polskim Banku Drzew Zależnościowych. Przykład takiej analizy znajduje się na poniższym rysunku.

Rozbiór składniowy przykładowego zdania

MTAS nie jest wyszukiwarką struktur składniowych, nie pozwala zatem na indeksowanie i przeszukiwanie pełnych rozbiorów zdań. Jednak na poziomie każdego segmentu w tekście Korpusomat indeksuje informację o jego bezpośrednim nadrzędniku składniowym (tzn. jego formie hasłowej i klasie fleksyjnej) oraz o typie relacji zależności łączącej oba te elementy w wypowiedzeniu. Ponadto indeksuje również ich położenie względem siebie w wypowiedzeniu: kolejność w porządku linearnym oraz odległość (liczoną w segmentach). Pozwala to na łatwe wyszukanie w korpusie prostszych konstrukcji składniowych oraz analitycznych nieciągłych form fleksyjnych.

W warstwie znakowania składniowego dostępne są następujące atrybuty:

 • deprel — typ zależności, jaką dany segment jest związany ze swoim bezpośrednim nadrzędnikiem składniowym; wartością tego atrybutu może być jeden z 28 typów zależności przewidzianych w Polskim Banku Drzew Zależnościowych,

 • head.pos — klasa fleksyjna bezpośredniego nadrzędnika segmentu (tabela 2),

 • head.base — forma hasłowa bezpośredniego nadrzędnika segmentu,

 • head.distance — odległość bezpośredniego nadrzędnika segmentu,

 • head.position — położenie (lewo- lub prawostronne) bezpośredniego nadrzędnika względem segmentu w porządku linearnym wypowiedzenia.

Dzięki rozszerzeniu języka zapytań o powyższe atrybuty można np. łatwo znaleźć wszystkie rzeczowniki użyte w funkcji dopełnienia bliższego konkretnego czasownika:

[pos="subst" & deprel="obj" & head.base="kupić"]

Możliwe jest również odwrotne wyszukanie odpowiadające na pytanie, przy jakich czasownikach w roli dopełnienia występuje w korpusie konkretny rzeczownik:

[deprel="obj.*" & head.pos="(fin|praet|ppas|pact|ger|impt|imps)" & base="betel"]

Należy jednak zwrócić uwagę, że w powyższym przykładzie wynikiem zapytania będą wystąpienia rzeczownika betel, nadrzędne względem nich formy czasownikowe (finitywne i niefinitywne) będą się zaś znajdowały w lewym lub prawym kontekście wyników wyróżnione pismem pogrubionym. Można je jednak zgrupować i posortować względem ich częstości dzięki opcjom Statystyk. Wartością atrybutu deprel jest wyrażenie regularne, do którego dopasowują się dwa możliwe typy relacji zależności: objobj_th opisane w dokumentacji Polskiego Banku Drzew Zależnościowych.

Podobne wyszukanie możliwe jest również w wypadku wymagań czasownika innych niż nominalne. Na przykład za pomocą zapytania:

[deprel="comp" & head.pos="(fin|praet|imps|impt|ppas|pact)" & base="o" & case="loc"]

można znaleźć czasowniki wymagające frazy przyimkowej miejscownikowej z przyimkiem o.

Dzięki atrybutowi kodującemu lewo- i prawostronną pozycję nadrzędnika względem segmentu można znaleźć przykłady niekanonicznego szyku zdania, np. podmiotu po orzeczeniu:

[deprel="subj" & head.position="left"]

lub dopełnienia bliższego przed orzeczeniem:

[deprel="obj" & head.position="right"]

Podobnie w wypadku innych konstrukcji — brak określenia pozycji nadrzędnika w zapytaniu:

[pos="adj" & deprel="adjunct" & head.base="zupa"]

zwróci wszystkie przymiotnikowe określenia rzeczownika zupa. Dodanie parametru pozycji pozwoli ograniczyć wyszukanie do określeń lewostronnych (np. gorąca zupa) lub prawostronnych (np. zupa pomidorowa).

Częściowa anotacja składniowa pozwala na odnalezienie elementów wypowiedzenia połączonych ze sobą bezpośrednią relacją zależności bez względu na to, czy sąsiadują one ze sobą w porządku linearnym, czy też są przedzielone innymi elementami wypowiedzenia. Atrybut odległości pozwala np. na ograniczenie wyników tylko do takich przypadków, w których elementy nie sąsiadują ze sobą:

[deprel="obj" & head.pos="praet" & !head.distance="1"]

Powyższe przykładowe zapytanie wyszuka dopełnienia bliższe orzeczenia w czasie przeszłym, które są oddzielone od tego orzeczenia co najmniej jednym elementem.

Jeszcze jednym praktycznym przykładem wykorzystania anotacji składniowej jest możliwość wyszukania analitycznych form fleksyjnych, których poszczególne fleksemy nie są oznaczane w warstwie morfosyntaktycznej jako elementy takiej formy. Dotyczy to np. form czasu przyszłego niedokonanego (utworzonych z formami bezokolicznika lub pseudoimiesłowu lub w obu wariantach):

[pos="bedzie" & deprel="aux" & head.pos="(inf|praet)"]

czy analitycznych form stopnia wyższego i najwyższego przymiotników:

[deprel="adjunct" & base="bardzo" & degree="(com|sup)" & head.pos="adj"]

Podobnie w wypadku konstrukcji biernej:

[base="(być|zostać)" & deprel="aux" & head.pos="ppas"]

Warstwa jednostek nazewniczych

Korpusy indeksowane przez Korpusomat zawierają również warstwę znakowania jednostek nazewniczych (ang. named entities). Są to jednostki tekstowe jedno- lub wielowyrazowe nazywające osoby, miejsca, instytucje czy momenty czasowe. Automatycznym klasyfikowaniem takich jednostek tekstowych zajmuje się wbudowany w Korpusomat program Liner2, który określa początek i koniec danej jednostki nazewniczej oraz przydziela jej odpowiednią etykietę. Liner2 opiera się na wzorcowej anotacji jednostek nazewniczych przygotowanej w ramach projektu NKJP, której szczegóły zostały opisane w rozdziale Anotacja jednostek nazewniczych (str. 129-167) książki Narodowy Korpus Języka Polskiego. Niniejsza instrukcja ogranicza się jedynie do opisania sposobu korzystania z tej klasyfikacji w wyszukiwarce Korpusomatu.

Jednostki nazewnicze, podobnie jak opisane wyżej zdania i akapity, przekraczają granicę segmentu, więc można się do nich odnosić w zapytaniach korpusowych tak samo jak do zdań, za pomocą znacznika <ne />. Obowiązują również te same zasady dotyczące znaku ukośnika wewnątrz znacznika:

 • <ne> oznacza początek ciągu opisanego jako jednostka nazewnicza,

 • </ne> oznacza koniec ciągu opisanego jako jednostka nazewnicza.

Najprostsze możliwe zapytanie tego typu ma postać:

<ne />

i zwróci wszystkie jednostki nazewnicze wszystkich typów odnalezione w korpusie. Wyszukanie można ograniczyć do konkretnego typu nazw np. nazw osób:

<ne="persName" />

Ta kategoria jednostek ma swoją dodatkową podkategorię klasyfikującą człony nazwy osobyc: imię, nazwisko, itp. Następujące zapytanie ograniczy wyniki jedynie do nazwisk:

<ne="persName.surname" />

Pełny repertuar wartości klasyfikacji jednostek nazewniczych to:

 • persName (nazwy osób) z podtypami: forename (imiona), surname (nazwiska) i addName (pseudonimy, przydomki itp.),

 • orgName (nazwy organizacji),

 • geogName (nazwy geograficzne),

 • placeName (nazwy miejsc czy też tzw. nazwy geopolityczne) z podtypami: district (jednostki administracyjne miast, np. Mokotów), settlement (miasta, wioski, osady, np. Warszawa), region (jednostki administracyjne większe niż miasto, np. województwo mazowieckie), country (państwa, kraje, wspólnoty, kolonie, np. Polska, Gujana Francuska), bloc (organizacje polityczne obejmujące co najmniej dwa państwa, np. Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka); uwaga: w przypadku typu placeName zapytanie ogólne nie zwraca wyników anotowanych podtypami szczegółowymi,

 • wyrażenia czasowe: date (daty kalendarzowe, np. 13 sierpnia 2018 r.) oraz time (określenia czasu w postaci godzin, minut i sekund, np. ósma wieczorem).

Podobnie jak w wypadku zdań i akapitów, zapytania o jednostki nazewnicze można łączyć z cechami ortograficznymi i morfosyntaktycznymi segmentów, z których są one zbudowane lub klasyfikacją nazewniczą ich elementów składowych. Oto kilka przykładów takich zapytań:

[pos="conj" & base="i"] within <ne="orgName" />

— wszystkie nazwy organizacji zawierające spójnik i, np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

<ne="persName" /> !containing <ne="persName.forename" />

— wszystkie jednostki nazywające osoby, których składową nie jest imię,

<ne="geogName" /> [pos="conj"] <ne="geogName" />

— wystąpienia dwóch nazw geograficznych połączonych spójnikiem współrzędnym, np. Europa Zachodnia lub Skandynawia.

[orth="A.*"][orth="M.*"] fullyalignedwith <ne="persName" />

— dwa kolejne segmenty, z których pierwszy zaczyna się od A, drugi zaś od M i które w całości w tekście występują jako nazwa osoby, np. Adam Michnik, Antoni Macierewicz.

Hierarchia typów jednostek nazewniczych w NKJP

Warstwa znakowania wydźwięku emocjonalnego

Znakowanie tekstów w Korpusomacie można również wzbogacić o oznaczenie wydźwięku emocjonalnego słów. Jest to znakowanie wyłącznie słownikowe, opierające się na zbiorze 2902 polskich rzeczowników, przymiotników i czasowników zebranych w bazie NAWL (Nencki Affective Word List) stworzonej w ramach projektu prowadzonego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. W oparciu o badania ankietowe w słowniku sklasyfikowano słowa ze względu na kojarzące się z nimi podstawowe emocje: szczęście (happiness), złość (anger), smutek (sadness), strach (fear), wstręt (disgust) oraz słowa neutralne emocjonalnie (neutral) oraz takie, dla których wskazania były niejednoznaczne i nie umożliwiały zaklasyfikowania (unclassified). Poszczególnym klasom odpowiadają etykiety będące pierwszymi literami ich angielskich odpowiedników, czyli H, A, S, F, D, N, U. Etykiety są wartościami atrybutu sentiment.nawl, którego można użyć w zapytaniach korpusowych. Przykładowo, zapytanie postaci:

[sentiment.nawl="A"]

odnajdzie wszystkie wystąpienia słów oznaczonych w słowniku NAWL jako kojarzące się ze złością. Tego typu zapytania można łączyć z warunkami dotyczącymi innych warstw znakowania (o ile zostały one wybrane przez użytkownika w trakcie tworzenia korpusu), na przykład można ograniczyć wyniki do określonych części mowy:

[sentiment.nawl="A" & pos="adj"]

czy do postaci hasłowej składniowego nadrzędnika w strukturze zależnościowej wypowiedzenia:

[sentiment.nawl="H" & head.base="Polak"]

Oczywiście należy pamiętać, że słownik NAWL jest stosunkowo niewielki, zatem zdecydowana większość słów w korpusie nie będzie miała przypisanych żadnych wartości wydźwięku emocjonalnego.

W oryginalnej bazie danych słownika NAWL każde słowo zostało przypisane tylko do jednej kategorii. W zaimplementowanej w Korpusomacie wersji rozszerzonej tego słownika słowo może mieć przypisaną więcej niż jedną etykietę kategorii emocji, jeśli te emocje uzyskały w bazie odpowiednio wysoki wskaźnik. Na przykład rzeczownik wojna w słowniku rozszerzonym ma przypisane dwie etykiety: strach (F) i smutek (S). Zapytanie o każdą z tych emocji zwróci wystąpienia rzeczownika wojna w korpusie (o ile oczywiście to słowo się w nim znajduje). Jednak w oryginalnym słowniku ten sam rzeczownik jest przypisany do kategorii U, czyli słów niesklasyfikowanych ze względu na niejednoznaczne wskazania ankietowe. Obie wersje tego słownika są dostępne w Korpusomacie. Wyniki dla wersji rozszerzonej dostępne są pod atrybutem sentiment.nawl, dla oryginalnej wersji zaś — pod atrybutem sentiment.nawl_org. W wypadku korzystania wersji oryginalnej należy pamiętać, że w wynikach znacznie więcej słów będzie przypisanych do kategorii U.

Ograniczenie zapytania za pomocą metadanych

Teksty wprowadzane przez użytkownika do Korpusomatu są domyślnie opatrywane czterema polami metadanych o etykietach: autor, tytuł, rok wydania, gatunek. Od użytkownika zależy to, w jaki sposób zostaną one wypełnione, w szczególności mogą pozostać puste. Użytkownik może też zdefiniować własne pola o dowolnych etykietach.

Pól metadanych można użyć następnie do ograniczenia zasięgu zapytań w wyszukaniach korpusowych. Służy do tego przycisk metadane, pod którym można zdefiniować takie ograniczenia. Można nałożyć wiele ograniczeń jednocześnie, dodając je za pomocą przycisku dodaj ograniczenie.

Tabele

Kategorie gramatyczne

Kategorie gramatyczne

Liczba: (2 wartości)

pojedyncza

sg

oko

mnoga

pl

oczy

Przypadek: (7 wartości)

mianownik

nom

woda

dopełniacz

gen

wody

celownik

dat

wodzie

biernik

acc

wodę

narzędnik

inst

wodą

miejscownik

loc

wodzie

wołacz

voc

wodo

Rodzaj: (5 wartości)

męski osobowy

m1

papież, kto, wujostwo

męski zwierzęcy

m2

baranek, walc, babsztyl

męski rzeczowy

m3

stół

żeński

f

stuła

nijaki

n

dziecko, okno, co, skrzypce, spodnie

Przyrodzaj: (3 wartości)

przymnogi

pt

wujostwo, skrzypce, spodnie

zbiorowy

col

dziecko

niezbiorowy

ncol

okno

Osoba: (3 wartości)

pierwsza

pri

bredzę

druga

sec

bredzisz

trzecia

ter

bredzi

Stopień: (3 wartości)

równy

pos

cudny

wyższy

com

cudniejszy

najwyższy

sup

najcudniejszy

Aspekt: (2 wartości)

niedokonany

imperf

iść

dokonany

perf

zajść

Zanegowanie: (2 wartości)

niezanegowana

aff

pisanie, czytanego

zanegowana

neg

niepisanie, nieczytanego

Akcentowość: (3 wartości)

akcentowana

akc

niego, jego, tobie

nieakcentowana

nakc

go, , ci

zneutralizowana

neut

one, im, je

Poprzyimkowość: (2 wartości) *

poprzyimkowa

praep

niego,

niepoprzyimkowa

npraep

jego, go

Akomodacyjność: (2 wartości)

uzgadniająca

congr

dwaj, pięcioma

rządząca

rec

dwóch, dwu, pięciorgiem

Aglutynacyjność: (2 wartości)

nieaglutynacyjna

nagl

niósł

aglutynacyjna

agl

niosł-

Wokaliczność: (2 wartości)

wokaliczna

wok

-em

niewokaliczna

nwok

-m

Kropkowalność: (2 wartości)

z następującą kropką

pun

tzn

bez następującej kropki

npun

wg

Klasy gramatyczne

Klasy gramatyczne

liczba

przypadek

rodzaj

przyrodz.

osoba

stopień

aspekt

zaneg.

akcent.

poprzyim.

akomod.

aglutyn.

wokal.

kropk.

rzeczownik

rzeczownik deprecjatywny

liczebnik główny

liczebnik złoż.

przymiotnik

przymiotnik przyprzym.

przymiotnik poprzyim.

przysłówek

zaimek nietrzecioosobowy

zaimek trzecioosobowy

zaimek siebie

forma nieprzeszła

forma przyszła być

aglutynant być

pseudoimiesłów

rozkaźnik

bezosobnik

bezokolicznik

im. przys. współczesny

im. przys. uprzedni

odsłownik

im. przym. czynny

im. przym. bierny

winien

predykatyw

przyimek

spójnik współrz.

spójnik podrz.

partykuła

skrót

człon wyrażenia

wykrzyknik

znak interpunkcyjny

ciało obce

Skróty nazw klas gramatycznych oraz ich formy hasłowe

Skróty nazw klas gramatycznych oraz ich formy hasłowe.

fleksem

skrót

forma podstawowa

przykład

rzeczownik

subst

mianownik l. poj.

doktor

rzeczownik deprecjatywny

depr

mianownik l. poj. rzeczownika

doktor

liczebnik główny

num

mianownik rodz. m3

pięć, dwa

liczebnik złoż.

numcomp

mianownik rodz. m3

pięć, dwa

przymiotnik

adj

mianownik l. poj. rodzaju męskiego st. równego

polski

przymiotnik przyprzyim.

adja

mianownik l. poj. rodz. męskiego przymiotnika w st. równym

polski

przymiotnik poprzyim.

adjp

mianownik l. poj. rodz. męskiego przymiotnika w st. równym

polski

przysłówek

adv

forma stopnia równego

dobrze, bardzo

zaimek nietrzecioosobowy

ppron12

mianownik l. poj.

ja

zaimek trzecioosobowy

ppron3

mianownik l. poj.

on

zaimek siebie

siebie

biernik

siebie

forma nieprzeszła

fin

bezokolicznik

czytać

forma przyszła być

bedzie

bezokolicznik

być

aglutynant być

aglt

bezokolicznik

być

pseudoimiesłów

praet

bezokolicznik

czytać

rozkaźnik

impt

bezokolicznik

czytać

bezosobnik

imps

bezokolicznik

czytać

bezokolicznik

inf

bezokolicznik

czytać

im. przys. współczesny

pcon

bezokolicznik

czytać

im. przys. uprzedni

pant

bezokolicznik

czytać

odsłownik

ger

bezokolicznik

czytać

im. przym. czynny

pact

bezokolicznik

czytać

im. przym. bierny

ppas

bezokolicznik

czytać

winien

winien

forma męska l. poj.

winien, rad

predykatyw

pred

jedyna forma fleksemu

warto

przyimek

prep

niewokaliczna forma fleksemu

na, przez, w

spójnik współrz.

conj

jedyna forma fleksemu

oraz

spójnik podrz.

comp

jedyna forma fleksemu

że

partykuła

part

jedyna forma fleksemu

nie, -li, się

skrót

brev

forma hasłowa rozwinięcia skrótu

rok, i_tak_dalej

człon wyrażenia

frag

jedyna forma fleksemu

wskroś, dala

wykrzyknik

interj

jedyna forma fleksemu

laboga, pst

znak interpunkcyjny

interp

jedyna forma fleksemu

;, !, ?

ciało obce

xxx

jedyna forma fleksemu

wsio, revolutionibus